Evidence členské základny


Nový člen (žadatel) zasílá přihlášku s dokladem o zaplacení poplatku poštou na adresu jednatele klubu, aby údaje vyplněné na kartě potvrdil vlastnoručním podpisem.

Stávající člen má povinnost uhradit členský poplatek do 31.ledna daného roku a zaslat čitelnou kopii dokladu o zaplacení jednateli klubu poštou (Karel Peroutka, Letiny 5, 336 01 Blovice) nebo e-mailem na adresu : KarlosPeroutka@seznam.cz. Stávající člen již nemusí zasílat každoročně evidenční kartu člena, je však povinen oznámit co nejdříve jednateli klubu změnu v údajích (adresa, kontakt, změna vlastnictví psa atd.). V případě, že zasílá doklad o platbě e-mailem, doporučujeme vyžádat si od jednatele potvrzení přijetí zprávy.

Členství v klubu prokazuje člen průkazkou KPCHP + originálem dokladu o zaplacení členského poplatku.

Členský poplatek ve výši:
  nový člen   450,- Kč (do VS se píše rodné číslo)
  nový člen ze zahraničí   650,- Kč (var. symbol 11)
  stávající člen (platba do 31.1. daného roku)   400,- Kč (do VS se píše číslo členského průkazu)
  stávající člen (opožděná platba)   450,- Kč (do VS se píše číslo členského průkazu)
  stávající člen ze zahraničí (platba do 31.1. daného roku)   550,- Kč (do VS se píše číslo členského průkazu)
  stávající člen ze zahraničí (opožděná platba)   650,- Kč (do VS se píše číslo členského průkazu)
  rodinný příslušník   100,- Kč (tím se rozumí člověk bydlící v jedné společné domácnosti)

Platit lze složenkou nebo přes účet.
Uhraďte na účet klubu 000000 - 0162705919/0300.

IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919
BIC: CEKOCZPP

Přihláška do KPCHP:

Vzor složenky:

Seznam členů KPCHP ke dni 1. 6. 2018.
(všichni, kdo zaplatili členský příspěvek na rok 2018  a poslali doklad o platbě jednateli klubu)